MyFondia VirtuaaliLakimies
6. syyskuuta, 2013

Nyt jos koskaan kannattaa kouluttaa henkilökuntaa!

Jokaisen yrityksen kannattaa kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti, se on lähtökohta kannattavalle liiketoiminnalle. Monilla toimialoilla juuri henkilöstö on yksi yrityksen suurimmista voimavaroista ja kilpailuvalteista. Konsultointi-, IT-, asiantuntijatehtävät ja mitä tahansa erityisosaamista vaativat toimialat perustuvat nimenomaan osaavaan henkilöstöön. Valistunut ja vastuullinen työnantaja ei pelkästään ylläpidä henkilöstön tietotaitoa koulutuksen avulla, vaan myös suunnittelee henkilökunnalle heidän osaamistaan täydentävää lisäkoulutusta. Henkilökunnan kouluttaminen on yksi yrityksen kilpailukykyä kasvattava asia. Monesti työnantajatkuitenkin toimivat henkilöstön kouluttamisessa päämäärättömästi ja ilman etukäteen laadittua suunnitelmaa nähden koulutuksen vain pelkkänä menoeränä.

Koulutuksesta saadaan paras hyöty sekä yritykselle että henkilöstölle kun koulutus osuu yrityksen sekä yksittäisen työntekijän yhteisiin tarpeisiin, tuoden lisäarvoa sen kautta niin yritykselle kuin työntekijällekin. Monissa yrityksissä käydään säännöllisesti henkilöstön arviointikeskusteluja. Näissä olisi hyvä käydä jokaisen yksikön kanssa läpi myös se, millaista koulutusta juuri kyseinen yksikö tarvitsee. Esimiesten tulisi käydä nämä tarpeet läpi henkilöstöosaston kanssa ja arvioida mitä koulutusta järjestetään, miten ja milloin järjestetään.

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Yhteistoimintalain mukaan jokaisessa yrityksessä, joka työllistää vähintään 20 työntekijää, on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä yrityksen henkilöstötarpeen kartoittamiseksi henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet. Ne käsitellään yhteistoimintalain määräysten mukaisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

Osana syksyllä 2011 solmittua raamisopimusta Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta työmarkkinajärjestöt sopivat, että muutostilanteisiin sopeutumiseksi, työn tuottavuuden lisäämiseksi ja työurien pidentämiseksi työntekijöiden mahdollisuuksia ammattitaidon päivittämiseen ja osaamisen kehittämiseen parannetaan. Hallitus antoi 5.9.2013 eduskunnalle esityksen raamisopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi vuoden 2014 alusta voimaantulevilla lainsäädännönmuutoksilla. Siinä ehdotetaan säädettäväksi työntekijöiden koulutukseen perustuvasta lisävähennyksestä, jonka työnantaja saisi tehdä elinkeinoverotuksessa tai maatalouden verotuksessa. Lisävähennyksen tavoitteena olisi kannustaa työnantajaa lisäämään työntekijöiden koulutuksen määrää.

Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä työnantajan tarpeista. Koulutuksen on kehitettävä työntekijän ammatillista osaamista tämän nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä ja sen tulee olla palkallista sekä tapahtua työaikana. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sekä yrityksen itse järjestämät sisäiset koulutukset.

Laki koskee niin osa-aikaisia kuin kokoaikaisiakin työntekijöitä yrityksissä, kunnissa ja valtiolla. Yrityksille verovähennyksen määrä olisi 50 prosenttia koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Taloudellinen kannuste koskisi maksimissaan kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti. Valtiolle, kunnille ja kirkolle maksettaisiin koulutuskorvaus, jonka suuruus olisi 10 prosenttia työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista.

Aloita siis viimeistään nyt henkilöstön koulutuksen suunnittelu ja kouluttaminen – se jos mikä kannattaa!