MyFondia VirtuaaliLakimies
4. marraskuuta, 2013

Mitä saat, kun hankit osakkeen?

Osake ymmärretään yleisesti sijoitusinstrumentiksi, jonka tarkoituksena on tuottaa osinkona maksettavaa tuottoa omistajalleen. Yhtiön näkökulmasta osake puolestaan on instrumentti, jolla voidaan hankkia yhtiölle oman pääoman ehtoista rahoitusta tulevia tarpeita varten. Osake on kuitenkin myös joukko oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka käyvät ilmi osakeyhtiölaista ja yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Myös osakassopimuksesta saattaa aiheutua osakkeenomistajille oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta nämä eivät liity varsinaisesti osakkeeseen, vaan osakkeenomistajien väliseen sopimukseen.

Osakkeen tuottamat oikeudet

Osake tuottaa yhtiössä oikeuksia, jotka jaetaan varallisuus- ja hallinnoimisoikeuksiin. Varallisuusoikeudet ymmärretään perinteisesti oikeutena osinkoon, mutta tarkemmin ilmaistuna kyse on oikeudesta jako-osuuteen yhtiön jakaessa varoja. Tavallisimmin kyse on juuri yhtiön tyypillisesti vuosittain (tuloksen salliessa) jakamasta osingosta, mutta kyseessä voi olla jako-osuus muunkinlaisessa varojenjakotilanteessa tai vaikka yhtiön lopettaessa toimintansa ja purkautuessa. Kaikki yhtiön osakkeet eivät myöskään välttämättä tuota yhtiössä samanlaista jako-osuutta, vaan tämä oikeus voi olla määrätty erilaiseksi eri osakkeille.

Osakkeeseen kuuluu kuitenkin jako-osuuden lisäksi muitakin rahanarvoisia oikeuksia, kuten oikeus vaatia osakkeen lunastamista yhtiön omistuksen keskittyessä tai osakkeenomistajan oikeus merkitä uusia osakkeita tai optioita osakeomistuksensa määrän mukaisessa suhteessa. Nämä varallisuusoikeudet voivatkin monissa tilanteissa osoittautua osinko-oikeutta tärkeämmiksi osakkeenomistajan kannalta.

Hallinnoimisoikeuksista keskeisin puolestaan on osakkeen tuottama äänioikeus yhtiökokouksessa. Äänioikeutta käyttämällä osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiössä, joten se on yhtiön asioista kiinnostuneelle osakkeenomistajalle keskeinen oikeus. Äänioikeus ei kuitenkaan ole ainoa osakkeeseen liittyvä hallinnoimisoikeus, vaan niihin kuuluu myös ns. informaatio-oikeuksia: osakkeenomistajan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja esittää siellä yhtiön johdolle kysymyksiä. Myös osakkeenomistajan keskeinen oikeussuojakeino, oikeus yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen, luetaan hallinnointioikeuksiin kuuluvaksi ja on tärkeä osakkeen tuottama ominaisuus mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa.

Osakkeenomistajan velvollisuudet

Tärkein osakkeeseen liittyvä velvollisuus on velvollisuus maksaa osakkeen merkintähinta, joko raha- tai apporttisuorituksena. Kyseessä on yhtiön kannalta keskeinen velvollisuus, sillä rahoituksen saaminen on osakkeiden liikkeeseen laskemisen tarkoitus. Merkintähinnan suorittamisvelvollisuuden lisäksi osakkeeseen voi liittyä velvollisuus suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle, mikäli näin on yhtiöjärjestyksessä nimenomaisesti määrätty. Nämä erityiset maksut ovat tavallisia esimerkiksi ns. mankalayhtiöissä ja golfosakeyhtiöissä, mutta ”tavanomaisissa” osakeyhtiöissä velvollisuus maksujen suorittamiseen on harvinaista.

Osakkeenomistajan velvollisuuksiin voidaan laskea kuuluvaksi myös joissain tilanteissa realisoituva velvollisuus luopua osakkeista. Osakkeenomistajan osakkeet voidaan lunastaa osakeyhtiölain perusteella, mikäli yhtiön omistus keskittyy riittävän vahvasti yhdelle omistajalle. Myös yhtiöjärjestyksessä saattaa olla määräyksiä luovutusvelvollisuutta koskien.

Erilajiset osakkeet

Osakeyhtiölaki antaa mahdollisuuden myös siihen, että yhtiön osakkeet voivat olla erilajisia – kaikki osakkeet eivät välttämättä tuota yhtiössä samanlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tämän vuoksi ei voida yksiselitteisesti ja tarkasti määritellä, mikä osake on. Voit lukea lisää osakkeiden erilajisuudesta osakesarjoja käsittelevästä blogisarjan seuraavasta osasta.