MyFondia VirtuaaliLakimies
14. tammikuuta, 2020

Lainsäädäntöuudistus rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistökauppoja Suomessa

Vuoden 2020 alusta EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat luvan kiinteistökauppoihin Suomessa. Luvanvaraisuus on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ahvenanmaalla sovelletaan Ahvenanmaan omaa maanhankintalakia.

Kiinteistönkauppaan tarvitaan lupa, kun kiinteistön luovutuksensaajana on joku seuraavista tahoista:

1. Yksityishenkilö, jolla ei ole EU:n jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan valtion kansalaisuutta.

2. Yritys tai muu yhteisö, jonka kotipaikka on EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

3. Yritys tai muu yhteisö, jonka kotipaikka on EU- tai ETA-alueella, mutta jossa 1 tai 2 -kohdassa mainitulla yksityishenkilöllä tai yhteisöllä on vähintään kymmenen prosentin omistusosuus tai vastaava tosiasiallinen vaikutusvalta.

Omistusta tai vaikutusvaltaa laskettaessa ratkaisevaa on se, onko jollain yksittäisellä taholla mainittu omistusosuus. Lupahakemukset toimitetaan puolustusministeriölle.

Valtion etuosto-oikeus tiettyihin kiinteistöihin

Samaan aikaan ulkomaalaisten kiinteistönkauppoja rajoittavan lain kanssa tulee voimaan myös valtion etuosto-oikeus strategisten kohteiden läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Laki koskee myös kiinteistön määräalaa tai määräosaa. Valtion etuosto-oikeus ei ole voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.

Valtion etuosto-oikeus on voimassa vain hyvin rajatuilla alueilla. Valtion etuosto-oikeus koskee kiinteistöä, joka sijaitsee Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarpeisiin osoitetulla alueella tai viidensadan metrin etäisyydellä niistä.

Valtiolla on lisäksi etuosto-oikeus kiinteistöön, joka on enintään 1 000 metrin etäisyydellä viestiasemista, tutka-asemista, lentopaikoista tai kohteista, jotka palvelevat Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen vesiliikennettä tai ilmailua.

Jos valtio käyttää etuosto-oikeuttaan, se tulee ostajan sijaan kiinteistön saajaksi kiinteistön kauppakirjassa sovituilla ehdoilla. Jos kaupan kohteena oleva kiinteistö sijaitsee etuosto-oikeuden voimassaoloalueella, kiinteistön saannolle myönnetään lainhuuto vasta, kun etuosto-oikeuden käyttämiselle säädetty kolmen kuukauden määräaika on päättynyt tai valtio on ilmoittanut, että se ei käytä etuosto-oikeuttaan.

Kiinteän omaisuuden lunastus kansallisen turvallisuuden nimissä

Kolmas vuoden alusta voimaan tullut uudistus on kansallisen turvallisuuden tarpeita palveleva lunastuslaki. Sen mukaan kiinteää omaisuutta voidaan lunastaa maanpuolustuksen, alueellisen koskemattomuuden, sisäisen turvallisuuden, valtion johtamisen, rajaturvallisuuden, rajavalvonnan, huoltovarmuuden, yhteiskunnan kannalta välttämättömän infrastruktuurin toiminnan varmistamisen tai muun näihin rinnastettavissa olevan yhteiskunnallisen edun turvaamiseksi. Lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden korkeinta käypää hintaa vastaava täysi korvaus.