MyFondia VirtuaaliLakimies
10. toukokuuta, 2016

Kuka on vastuussa rakennusurakan työturvallisuudesta?

Rakennusurakka nostaa usein esille kysymyksiä työturvallisuudesta ja työturvallisuuden vastuunkantajista. Työturvallisuus ei ole tärkeä asia vain isojen rakennushankkeiden kohdalla vaan myös taloyhtiössä tai omakotitalossa tehtävissä urakkatöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että työt tehdään ammattitaitoisesti ja turvallisesti.

Jottei vastuut (myös korvausvastuu) tule yllätyksenä mahdollisen tapaturman yhteydessä, tärkeätä onkin, että jokainen osapuoli tuntee oman vastuualueensa ja työskentelee sen mukaisesti. Turvallisuuteen liittyvien vastuiden selvittäminen tulisi näin ollen nähdä yhtenä tärkeänä osana rakennusprojektien riskienhallintaa.

Vastuiden jakautumisessa ei osapuolten tarvitse keksiä pyörää uudelleen, koska lainsäätäjä on säätänyt työturvallisuuslailla ja sen nojalla annetulla asetuksella rakennustyön turvallisuudesta mm. vastuista urakan eri tahoille. Näitä kahta säädöstä tarkasteltaessa voidaan todeta, että pääsääntöinen vastuu työturvallisuudesta yhteisellä rakennustyömaalla kohdistetaan päätoteuttajaan.

Kuka sitten on päätoteuttaja?

Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Rakennuttajan velvoitteisiin nimenomaisesti kuuluu päätoteuttajan nimeäminen. Mikäli työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajan velvollisuuksista.

Päätoteuttajan tehtävät vastuulleen ottavalla tulee olla riittävä pätevyys ja asiantuntemus huolehtia asetetuista työturvallisuusvelvollisuuksista. Päätoteuttajan tulee toimia yhteistyössä rakennuttajan nimeämän turvallisuuskoordinaattorin kanssa.

Mistä päätoteuttajan työturvallisuusvastuussa on yleisellä tasolla kyse?

Päätoteuttajan vastuulla on huolehtia, että rakennustöiden työturvallisuussuunnitelmat ovat valmiit ennen töiden aloittamista. Suunnitelman tarkoituksena on mm. selvittää ja tunnistaa työmaalla suoritettavien työtehtävien, olosuhteiden ja työympäristön vaara- ja haittatekijät sekä poistaa ne asianmukaisesti. Mikäli vaara- tai haittatekijöitä ei ole mahdollista poistaa, tuleekin arvioida niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. Päätoteuttajan on myös huolehdittava työmaa-alueen käytön suunnitelmista (sisältäen mm. nostureiden, koneiden ja rakennustarvikkeiden sijoitus, kulkutiet). Suunnitelmat on pidettävä ajan tasalla työmaan keston ajan ja olosuhteiden muuttuessa myös suunnitelmiin tulee huolehtia muutokset.

Laajempien rakennustöiden (kesto yli kuukauden ja vähintään 10 työntekijää taikka 500 henkilötyöpäivän työmaat) kohdalla päätoteuttajan tulee lisäksi ennen töiden aloittamista tehdä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille rakennustyömaasta.

Rakennusvaiheen aikana päätoteuttajan vastuulla on työmaan yleisjohto ja osapuolten välinen yhteistoiminta (mm. tiedottaminen, toimintojen yhteensovittaminen, työmaa-alueen yleinen siisteys ja järjestys). Velvollisuuksiin lisäksi kuuluu, että päätoteuttaja tarkkailee jatkuvasti työmaalla työskentelevien tahojen toimintoja ja velvoitteiden täytäntöönpanoa, työturvallisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Päätoteuttajan tuleekin nimetä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö ja hänelle sijainen.

Päätoteuttajan tulee lisäksi ylläpitää luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työsuorittajista sekä heidän tiedoistaan. Nämä tiedot tulee päätoteuttajan toimittaa verohallinnolle, mikäli rakennuttajan ostamien urakoiden arvo koko hankkeen osalta on yli 15000 euroa.

Jokaisen vastuu omasta toiminnastaan

Toki päätoteuttaja ei yksin luo työturvallisuutta työmaalla vaan jokaisen työmaalla työskentelevän tulee huolehtia omalta osaltaan, että toimii vastuullisesti ja noudattaen annettuja ohjeita ja sääntöjä siten, ettei aiheuta vaaratilanteita muille työmaalla toimiville. Puuttuminen virheellisiin toimintatapoihin ja mahdollisiin puutteisiin sekä parannusehdotusten esittäminen on myöskin edellytys työturvallisuuden kehittämiselle.

Jokaisen toiminnalla rakennustyömaalla on näin ollen väliä. Välitäthän siis sinäkin omasta ja työtoveriesi turvallisuudesta.