MyFondia VirtuaaliLakimies
14. huhtikuuta, 2020

Koronatilanteesta johtuvat muutokset työttömyysturvaan

Työnantajat ovat olleet aktiivisia informoidessaan työntekijöitä lomautusten vaikutuksista. Moni on kysynyt myös lomautusten sopimismahdollisuuksista. Eduskunta hyväksyi nyt väliaikaisia muutoksia lainsäädäntöön, jotka vähän helpottavat lomautettavien huolta toimeentulosta. Omavastuuajalta maksetaan työttömyysetuus. Korvauksen edellytyksenä olevan työssäoloehdon määräaika puolitettiin samalla. Työnantaja-aloitteinen sopimuspohjainen lomauttaminen ei myöskään välttämättä johda työttömyyspäivärahan epäämiseen. 

Lomauksen määritelmää täsmennetään – sopimusperusteisesta lomauttamisesta mahdollista saada työttömyysetuutta

Työnantajat ja työntekijät ovat odottaneet erityisesti tietoa siitä, miten sopimukseen lomautuksesta suhtaudutaan. Työttömyysturvalaissa olevaa lomautuksen määritelmää täsmennetään nyt lain tasolla vastaamaan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. Voimassa olevaa lakia täsmennetään siten, että lomauttaminen voi perustua myös työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen vaikuttamatta työttömyysturvaan. Myös sopimukseen perustuvan lomauttamisen edellytyksenä on, että lomauttaminen tapahtuu työnantajan aloitteesta ja on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Säännöksen uudelleen muotoilulla ei muuteta voimassa olevan lain tulkintaa tai sosiaali- ja terveysministeriön työttömyyskassoille antamaa soveltamisohjetta. Soveltaminen on kaivannut kuitenkin tätä täsmennystä lain tasolla.

Sopimuslomautustilanteissa oikeus työttömyyspäivärahaan syntyy edellytyksellä, että lomautus perustuu tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin ja tapahtuu työnantajan aloitteesta. Työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen soveltamiskäytäntö on ollut epävarmaa. Lomautusmääritelmän täsmentämisellä ja hallituksen esityksen perusteluiden myötä soveltamiskäytäntö selkeytynee; oikeus työttömyyspäivärahaan myös sopimusperusteisissa lomautuksissa olisi syytä evätä vain siinä tilanteessa, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseessä ei selvästikään ole tilanne, jossa etuuden saamisen edellytykset täyttyvät. Toivottavaa myös on, että tämä muutos ei ole väliaikainen ja että soveltamiskäytännössä noudatetaan näitä linjauksia jatkossakin.

Työttömyyspäivärahan hakeminen – menettelyyn ei tule muutoksia

On tärkeä huomata, että muutosten myötä työttömyyspäivärahan hakemiseen ei tule muutoksia. Ansiosidonnaista päivärahaa haetaan samalla tavalla kuin aiemminkin. Lomautetun tulisi ilmoittautua heti lomautuksen tai työttömyyden alkaessa TE-toimistoon työnhakijaksi.

Lomautuksen omavastuuajalta maksetaan työttömyysetuutta väliaikaisesti

Työttömyysturvalainsäädäntöön on 9.4.2020 hyväksytty väliaikainen muutos, jonka perusteella lomautuksesta, jonka alkamispäivä on 16.3. - 6.7.2020, omavastuuajalta maksetaan työttömyysetuutta peruspäivärahana, ansiopäivärahana tai työmarkkinatukena. Valtio vastaa omavastuuajalta maksettavan työttömyysetuuden rahoituksesta.

Työssäoloehtoa lyhennettiin 13 kalenteriviikkoon

Määräaikaisesti voimassa olevalla lainsäädännöllä on myös lievennetty palkansaajan työssäoloehtoa, joka on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi saada, kun henkilö täyttää työssäoloehdon ja kassan jäsenyysehdon nykyisen 26 kalenteriviikon asemasta 13 viikon ajalta. Työssäoloehtoa kerryttävää työtä tulee olla tehty vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä oltava viimeistään 3.7.2020, jotta tämä poikkeus soveltuu.

Työssäoloehdon puolittuminen koskee myös yrittäjän ei-omistavassa asemassa olevia perheenjäseniä, joiden työssäoloehto laskee 52 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Jäsenyysehto laskee myös 26 viikkoon.

Työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei nyt myöskään kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa.

Päivärahaa, jota on maksettu 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneen lomautuksen vuoksi ja jota on maksettu 16.3.–30.6.2020, ei huomioida 300–500 päivän enimmäismaksuaikaa laskettaessa. Säännös koskee kokonaan lomautetulle, lyhennetylle työviikolle lomautetulle ja lyhennetylle työpäivälle lomautetulle maksettavaa työttömyyspäivärahaa. Lomautukseen rinnastettavan syyn tai sääesteen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha puolestaan kerryttää edelleen enimmäisaikaa.

Asiantuntijamme ovat koostaneet vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin koronaepidemian vaikutuksista yritystoimintaan ja löydät ne blogistamme Koronavirus COVID-19 - juristilta usein kysyttyä. Saat myös muista blogeistamme ajankohtaista tietoa koronaan liittyen.

Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua, voit varata ajan sinua askarruttavien kysymysten läpikäyntiin juristimme kanssa täältä. Tavoitat juristimme koronaepidemiaan liittyvissä asioissa myös sähköpostitse osoitteessa corona@fondia.com.