MyFondia VirtuaaliLakimies
14. huhtikuuta, 2020

Onko koronapandemian seurauksena matti kukkarossa?

Koronapandemia on vaarassa ajaa useita yrityksiä äkilliseen kassakriisiin. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on nostaa esille muutama olennainen seikka, joka tulee ottaa huomioon rahoittajien kanssa neuvoteltaessa sekä mahdollista lisävelkaantumista suunniteltaessa.

Rahoitussopimukset ja force majeure

Yllättävän kassakriisin sattuessa on syytä olla välittömästi yhteydessä omaan pankkiin tai rahoittajaan. Rahoitussopimuksissa ei ole yleensä, oikeammin sanottuna koskaan, niin kutsuttua force majeure -ehtoa, joka mahdollistaisi suorituksista pidättäytymisen odottamattomien ja ennakoimattomien tapahtumien sattuessa tai olosuhteiden muuttuessa merkittävästi. Tämä on olennaista siitä näkökulmasta, että velallinen ei saa jättää noudattamatta rahoitussopimuksen mukaisia ns. finanssikovenantteja tai muita velvoitteita koronatilanteeseen vedoten. Kassakriisissä keskeisiä ovat rahoitussopimuksen finanssikovenantit, joilla tarkoitetaan tiettyjä laina-aikana toteutuvaksi edellytettyjä taloudellisia suhdelukuja, joiden toteutumisesta ja muutoksista lainanottajan on raportoiva lainanantajalle säännöllisesti. Mikäli velallinen on kassakriisin takia vaarassa rikkoa jonkin tällaisen kovenantin tai rikkomus on jo ehtinyt tapahtua, kannattaa velallisen viipymättä olla yhteydessä lainanantajaan ja aloittaa neuvottelut tilanteen ratkaisemiseksi. Kovenantin rikkominen ei itsessään yleensä johda välittömään lainan eräännyttämiseen vaan toimii lainanantajalle eräänlaisena varoitusignaalina. Rahoitussopimukset voivat sisältää myös tiettyjä velvoitteita lainanottajalle kovenanttien rikkoutuessa. Tällainen velvoite voi olla esimerkiksi osakkeenomistajien velvollisuus tehdä pääomasijoitus yhtiöön kovenanttirikkomuksen korjaamiseksi.

Onko koronapandemia rahoitussopimusten mukainen olennainen haitallinen muutos? (material adverse change (MAC) ja material adverse effect (MAE) -ehdot)

Rahoitussopimuksissa on yleisesti kolmen (3) tyyppisiä MAC/MAE -ehtoja. Liiketoiminta-MAC (1) koskee lainanottajan liiketoimintaan, tilaan, toimintaan, varoihin ja ennusteisiin liittyvää olennaista haitallista muutosta. Maksu-MAC (2) koskee lainanottajan kykyä suorittaa maksuvelvoitteensa rahoitussopimuksen mukaisesti ja markkina-MAC (3) koskee markkinaolosuhteita kokonaisuutena.

Kynnys MAC/MAE -ehdon soveltuvuuteen on lähtökohtaisesti katsottu olevan suhteellisen korkea ja niin ikään arvioitava ajanjakso on yleensä yhden vuoden pituinen ajanjakso kuin muutamia kuukausia. Näin ollen MAC tai MAE olosuhteilla tulisi olla pitkäaikainen vaikutus yritykseen, jotta voitaisiin todeta eräännyttämisperusteen (event of default) MAC- tai MAE-ehdon perusteella syntyneen. On vielä epäselvää, kuinka pitkäaikaisia koronapandemian vaikutukset ovat. Selvää kuitenkin on, että monelle yritykselle jo pandemian lyhytaikaiset vaikutukset ovat niin merkittäviä, minkä vuoksi olisi suositeltavaa pyrkiä ratkaisemaan tilanne ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa yksittäisten rahoitusehtojen soveltamiskysymysten sijaan.

Riski lainan ja kertyneen koron ennenaikaiseen eräännyttämiseen

Vallitsevissa olosuhteissa velallinen voi laiminlyödä rahoitussopimuksen mukaiset erääntyvät maksuvelvoitteensa aiheuttaen eräännyttämisperusteen. Eräännyttämisperuste oikeuttaa lainanantajan eräännyttämään koko lainan ja kertyneen koron välittömästi takaisinmaksettavaksi. Lainanottajalla on, lainasopimuksesta riippuen, usein lyhyt ajanjakso (muutamasta päivästä muutamaan viikkoon) aikaa korjata laiminlyöntinsä. Mikäli lainanottaja ei kykene täyttämään rahoitussopimuksen mukaisia velvoitteitaan, lainanottaja voi esittää lainanantajalle pyynnön velvoitteista poikkeamiseen (waiver request). Lainanantajalla on oikeus päättää, hyväksyykö se esitetyn pyynnön ja luopuuko se näin ollen oikeuksistaan. Toki lainanantajaltakin voidaan edellyttää tilanteesta johtuvaa kohtuullisuutta päätöksenteossaan. Velkojilta voidaan myös edellyttää harkintaa ja lojaliteettivelvollisuutta velallista kohtaan; vakuusvelkojan ei esimerkiksi tulisi hätäpäissään realisoida vakuuksia alihintaan.

Mitä tulee huomioida rahoitussopimuksen ehtojen muuttamisesta neuvotellessa?

Pankkien kanssa voi olla mahdollista neuvotella eräpäivien lykkäämisestä, lainasumman kasvattamisesta ja esimerkiksi lisävakuuksista. Jos yhtiö harkitsee lisävelan ottoa, on yhtiön hallituksen huolellisesti arvioitava lisävelkaantuminen yhtiön edun näkökulmasta sekä kirjattava päätökset asianmukaisesti. Rahoitusjärjestely ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyisyyttä eikä johtaa sen maksukyvyttömyyteen. Rahoitusjärjestely ei myöskään saa olla laitonta varojenjakoa tai kiellettyä omien osakkeiden hankinnan rahoittamista. Esimerkiksi toisen konserniyhtiön velalle annettu vakuus tulee olla perusteltavissa myös vierasvelkavakuuden antavan yhtiön näkökulmasta. Jos yhtiö ei ole tehnyt asianmukaista harkintaa uuteen rahoitus- tai vakuusjärjestelyyn ryhtyessään, voi se altistaa järjestelyn palautus- tai takaisinsaantivaatimuksille tai johtaa mahdollisesti jopa hallituksen vastuuseen.

Vaihtoehtoiset rahakanavat

Lisärahoituksen saaminen pankista voi olla kallista ja haastavaa, minkä lisäksi prosessi on usein hidas. Yritysten onkin syytä pohtia muita, esimerkiksi oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja, joiden toteuttaminen onnistuu usein nopealla aikataululla. Olisivatko osakkeenomistajat valmiita antamaan yritykselle lisärahoitusta esimerkiksi vaihtovelkakirjalainan tai pääomalainan muodossa? Näiden rahoitusvaihtoehtojen osalta on toki huomioitava, että ne ovat aina toissijaisessa asemassa yrityksen muihin velkojiin nähden.

Fondian rahoitusjuristit avustavat mielellään sekä vieraan että oman pääoman ehtoisissa rahoitusjärjestelyissä ja neuvotteluissa pankin tai muun rahoittajan kanssa.

Asiantuntijamme ovat koostaneet vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin koronaepidemian vaikutuksista yritystoimintaan ja löydät ne blogistamme Koronavirus COVID-19 - juristilta usein kysyttyä. Saat myös muista blogeistamme ajankohtaista tietoa koronaan liittyen.

Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua, voit varata ajan sinua askarruttavien kysymysten läpikäyntiin juristimme kanssa täältä. Tavoitat juristimme koronaepidemiaan liittyvissä asioissa myös sähköpostitse osoitteessa corona@fondia.com.