MyFondia VirtuaaliLakimies
15. marraskuuta, 2010

Juristit pilvissä – Uudistetut IT2010-ehdot

Ennen vuosikellon mukaista vuoden viimeistä Academya aiheesta Yrityksen rahoitusvaihtoehdotkäytiin oikein kunnolla käsiksi IT2010-ehtoihin, niiden muutoksiin ja käytettävyyteen. Keväällä 2010 voimaan astuneet IT2010-ehdot päivittivät IT-alan yleisiä ehtoja ja olivat pitkällisen valmistelun tulos. Työryhmässä olivat mukana Fondian Arto Lindfors ja Janne Salminen sekä Academyssa myös puhunut Tapio Rantala. Koulutuksen aihe hirvitti jo etukäteen - niin vieraasta ja kimurantista kokonaisuudesta oli tällä kertaa kyse. Esiintyjät olivat kuitenkin paloitelleet aiheet ihmisen kokoisiksi, eikä keltään seminaarivieraalta noussut höyryä korvista koulutuksen jälkeenkään.

Arto Lidfors aloitti tilaisuuden läpikäymällä rautaisen annoksen IT210-ehtojen tärkeimpiä muutoksia. Ehdot rakentuvat edelleen siten, että niissä on sopimusmalliasiakirja, erityisehdot (riippuen toimituksen kohteesta) sekä yleiset YSE-ehdot, joihin Arto osuus keskittyi. Tärkeimmät muutokset koskivat tietoturvaa, korvausvelvollisuutta ja vastuunrajoituksia sekä riidanratkaisuinstanssia. Ainoana kokonaan uutena kohtana ehdoissa voidaan mainita tietoturva, henkilötietojen käsittely ja varmuuskopiointi, jotka on otettu ehtoihin mukaan siltä varalta, ettei sopimuksesta tai velvoittavassa lainsäädännöstä johdu mitään. Vahingonkorvaus lasketaan nykyisin lähtökohtaisesti koko toimituksen kokonaishinnasta. IT2000-ehtojen vaatimus sopimuksen purkamisesta vahingonkorvauksen edellytyksenä on myös koettu liian ehdottomaksi toimenpiteeksi ja rajoitus poistettiin IT2010-ehdoista. Academyssa keskustelua käytiin siitä, että suurin osa ehdoista on laadittu symmetrisiksi ja ne soveltuvat näin ollen sekä asiakkaaseen että toimittajaan. Toinen kysymys on kokonaan se, milloin se on liiketoiminnan kannalta mielekästä. Yleisöstä tuotiin kuitenkin varsin aiheellisesti esiin se, että myös asiakas voi aiheuttaa mittavia vahinkoja toimittajalle toiminnallaan. Riitojen ensisijainen ratkaisupaikka on nykyisin Keskuskauppakamarin välityslautakunta yleisen tuomioistuimen sijaan. Tämän vaikutusta riitojen ratkaisuun ei vielä pystytä ehtojen tuoreuden vuoksi arvioimaan, mutta Arto totesi, että joka tapauksessa valtaosa riidoista ratkaistaisiin todennäköisesti neuvottelemalla. Arto esitteli vielä EJT-erityisehtojen (erityisehdot tietojärjestelmätoimituksista) muutoksia, joista merkittävimpinä voidaan mainita ohjelmiston virheen määritelmä, projektien avainhenkilöiden rekrytointikielto sekä asiakkaan tietojärjestelmien käyttöoikeuden laajentuminen konserniyhtiöihin. Lopuksi käytiin läpi vielä, miten EOY-erityisehdoissa (erityisehdot ohjelmistojen ylläpidosta) on lisätty myötävaikutusvelvollisuutta.

Seuraavaksi Janne Salminen esitteli IT2010 ETP-ehtoja, eli erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista, jotka tunnetaan paremmin nimellä SaaS-palvelut. Lähtökohtana ETP-ehdoille ovat niin sanotut puhtaat SaaS-palvelut, eivätkä ne koske lisenssejä, ohjelmistokappaleita tai laitteistoja. Siinä missä IT2010-ehdot yleisemmin vakiinnuttavat alan vakiintuneita käytäntöjä, ETP-ehdoissa on luotu voimakkaammin uutta ja ne ovat näin etunojapainotteisia. ETP-ehdot lähtevät siitä, että asiakas itse vastaa palvelun soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa, jolloin kyseessä ei ole niin sanottu fit for purpose –palvelu. Janne kertoi työryhmässä olleen eniten keskustelua siitä, kuuluuko SaaS-palveluiden luonteeseen niiden jatkuva kehittäminen ja kehittyminen. Oikeus tehdä palvelumuutoksia ja velvollisuus ilmoittaa niistä asiakkaalle riippuu ehtojen mukaan siitä, mistä muutos johtuu ja kuinka mittava se on. Huomattava on, että varmuuskopioinnista on ehdoissa IT2010-ehtojen kanssa ristiriitainen ehto, jolla vastuu varmuuskopioinnista annettu toimittajalle. Yleisesti Janne muistutti siitä, että kaikissa niissä kohdissa, joissa myyjällä on oikeus veloittaa asiakkaalta ylimääräisistä palveluksistaan, kannattaisi asiakkaan sopia veloitusperusteista, ettei palveluksista tule suhteettoman kalliita. Palvelutasokuvaukset (SLA) on myös sisällytetty ETP-ehtoihin.

Viimeisen puheenvuoron Academyssa piti Tapio Rantala OP-keskus osk:sta, joka keskittyi puheenvuorossaan IT2010-ehtojen soveltuvuuteen asiakasnäkökulmasta. Tapio oli myös mukana ehtojen työstämisessä asiakasnäkökulman edustajana. Kokonaisuudessaan hän näki IT2010-ehtojen olevan edelleen toimittajamyönteiset, vaikka tasapainoa onkin nyt lisätty. Toisaalta tämä onkin loogista, sillä toimittajahan ehdot neuvottelupöytään yleensä tuo, kuten Tapio totesikin. Ehdot tarjoavat hyvän kehikon neuvotteluille, vaikkei esimerkiksi finanssialalla niitä olekaan tunnustettu alan standardiksi ja niihin lähes aina on tehtävä muutoksia. Tapio peräänkuulutti puheenvuorossaan sitä, kumpi loppujen lopuksi on sopijapuolten kannalta tehokkaampaa, viilauksista neuvotteleminen vai kokonaan yksilöllisen sopimuksen tekeminen. Ainakin hän vinkkasi asiakastahoja valmiiksi laatimaan, oman paketin niistä ehdoista, joihin yhtiö ei voi suostua. Näin neuvotteluissa ei tuhraannu kohtuuttoman paljon aikaa aina tiettyjen ehtokohtien rakenteluun.

Kaikki puhujat alleviivasivat sitä, että on aina tarkkaan harkittava, miten ehdot soveltuvat yksittäistapaukseen ja mietittävä koko paketin yhteisvaikutusta. IT2010-ehtoja ei olekaan laadittu olemaan aukoton ja kaikkiin tilanteisiin taipuva työkalu. Niihin on kerätty sananmukaisesti yleiset ehdot, joista voidaan lähteä hiomaan yksityiskohtia, jos on tarpeen.

Päivän aiheesta julkaistaan pian Keskuskauppakamarin kustantama IT2010 - Käytännön käsikirja , jonka kirjoittamisessa myös Arto ja Janne ovat olleet mukana.