MyFondia VirtuaaliLakimies
12. maaliskuuta, 2021

Johtaminen on johdonmukaista, tasapuolista ja arvoihin perustuvaa toimintaa

Johdonmukaisella ja yhtiön arvoihin nojaavalla johtamisella tavoitteisiin pääseminen nopeutuu ja helpottuu. Tärkeää on muistaa, että johtaminen perustuu myös yrityksen arvioihin.  Johdonmukaista johtamista voi toteuttaa käytännössä mm. seuraavasti:

Walk the talk

Johdonmukaisuuden yksi perusajatus lienee se, että tekee niin kuin itse opettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että johtajilta edellytetään esimerkkinä toimimista. Ei ole mitään niin yrityksen toimintaperiaatteita rapauttavaa, kuin johto, joka ei itse toimi näiden periaatteiden mukaisesti. Jotta yrityksen henkilöstö voisi sitoutua yrityksen tavoitteisiin, visoihin sekä toimintamalleihin, henkilöstön on voitava havaita, että myös johto on näihin vähintään yhtä tiukasti sitoutunut.

Yrityksen arvot

Yrityksellä on oltava arvot, joihin yrityksen toiminta perustuu. Tavoitteena on, että yrityksen liiketoiminta ja henkilöstön tekeminen sekä ajattelu on linjassa yrityksen arvojen kanssa. Myöskin johtamisen tulee olla linjassa yrityksen arvojen kanssa. Erilaisissa päätöksissä, ja varsinkin vaikeissa tilanteissa, on syytä viitata arvoihin, ja kertoa miten arvot heijastuvat tehtyyn päätökseen. Näin yrityskulttuuri vahvistuu ja henkilöstön sitoutuminen arvoihin lisääntyy.

Tasapuolinen kohtelu

Johtamisen johdonmukaisuudella tavoitellaan myös tasapuolisuutta, joka velvoittaa työnantajaa. Yrityksen johdon tulee kaikissa tilanteissa, oli sitten kyse etuuksien myöntämisestä, palkitsemisessa tai epäkohtiin puuttumisesta, kohdella henkilöstöään tasapuolisesti. Tasapuolisuuden nimissä samassa tilanteessa olevaa tulee kohdalla samalla tavalla, ellei työnantajalla ole yhdenvertaisuuslaissa mainittuja perusteita poiketa tasapuolisen kohtelun periaatteesta. Usein unohtuu, että tätä periaatetta sovelletaan niin yritystasoisesti kuin eri tiimien tai yksilöiden välillä samassa asemassa tai tehtävissä oleviin henkilöihin, sekä myös jokaisen yksikön tai tiimin sisällä, ellei laissa mainittuja perusteita poikkeamiseen ole. Epätasapuolinen kohtelu eri yksiköiden välillä samassa asemassa ja tehtävässä toimivien välillä aikaansaa yleensä epätasapuolisuuden tunteen, joka ei motivoi henkilöstöä eikä ainakaan lisää työtyytyväisyyttä.

Pitkäjänteisyys

Johtaminen on pitkäjänteistä toimintaa, johon vaikuttavat niin yrityksen pitkän tähtäimen kuin lyhyemmänkin aikavälin tavoitteet, sekä kulloinkin vallitseva kilpailu- sekä markkinatilanne. Vaikka yhteiskunnan suhdanteet muuttuisivat tai kilpailu- tai markkinatilanteessa tapahtuisi muutoksia, odotus henkilöstön puolelta on silti, että johtaminen on ennustettavaa, eli että yritys ei poukkoile tavoitteiden ja toimintamalliensa kanssa vastakkaisiin suuntiin, ainakaan kovin lyhyellä aikavälillä.

Epäkohtiin puuttuminen

Yrityksessä on sovitut toimintamallit ja työnantaja on antanut ohjeistuksia töiden suorittamisesta sekä erilaisista noudatettavista prosesseista, ja lähtökohtaisesti nämä ovat hyvin tehdyn työn perusta. Kun johto tai esimiehet havaitsevat, ettei joku työntekijä noudata näitä toimintatapoja, tulee näihin tilanteisiin puuttua. Jos organisaatiossa yleisesti leviää tietoisuus siitä, että toimintatapojen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä ei seuraa mitään, johtaa tämä siihen, että henkilöstö kokee ohjeiden olevan vain koristeeksi ja jokainen voi itse valita mitä noudattaa ja mitä jättää noudattamatta. Pitkällä aikavälillä tämä on yrityksen kulttuuria ja tasapuolisuutta rapauttavaa, ja vaikeuttaa esimiesten puuttumista epäkohtiin ja suoritusongelmiin.

Johdonmukainen johtaminen vähentää työpaikan konfliktitilanteita ja parantaa työilmapiiriä. Esimiesten kannattaakin erilaisista henkilöstöasioista päättäessään sekä esimiestyötä tehdessään miettiä, kestääkö toiminta päivänvalon. Jokainen esimies voi miettiä noudattaako itse esimiehenä alaisilleen antamiaan ohjeita, ja toteutuuko esimiestyössä yrityksen arvot, pitkäjänteisyys, tasapuolisuus ja epäkohtiin puuttuminen. Aina voi muuttaa johtamistaan johdonmukaisempaan suuntaan, sillä se on aina askel kohti tyytyväisempää henkilöstöä sekä tavoitteiden saavuttamista.

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.

Varaa maksuton aika