MyFondia VirtuaaliLakimies
29. huhtikuuta, 2020

Jätelain odotettu luonnos lausuntokierrokselle – onko tuotteesi resurssitehokas?

Odotettu luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja tiettyjen muiden lakien muuttamisesta lähti lausuntokierrokselle juuri ennen vappua 28.4.2020. Luonnos perustuu pääpiirteissään EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanon valmisteluun asetetun laajapohjaisen työryhmän mietintöön 16.9.2019.

Mietintöön jätettiin huomattava määrä eriäviä mielipiteitä ja täydentäviä lausumia, joten 2.6.2020 asti jatkuvasta lausuntokierroksesta voidaan odottaa vilkasta.

Luonnos sisältää sekä kokonaan uusia että entisestään kiristyneitä, jätteitä ja jätehuoltoa koskevia määrällisiä tavoitteita. Yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä sekä pakkausjätteen kierrätystä koskevia tavoitteita ehdotetaan tiukennettaviksi merkittävästi nykyisestä. Samoin yhdyskunta- ja pakkausjätteen erilliskeräysvaatimuksia ehdotetaan tiukennettavaksi.

Laissa säädettyä erilliskeräysvelvollisuutta muutettaisiin jätedirektiivin mukaisesti siten, että jätteet olisi lähtökohtaisesti kerättävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on tarpeen jätteen uudelleenkäytön valmistelun, kierrätyksen tai muun hyödyntämisen helpottamiseksi taikka terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi. Erilliskeräysvelvollisuudesta voitaisiin poiketa vain, jos jokin laissa säädetyistä edellytyksistä täyttyy.

Mitä tarkoitetaan resurssitehokkaalla tuotteella?

Tuotteen valmistajalle, markkinoille saattajalle ja jakelijalle ehdotetaan velvollisuutta huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, että tuote on resurssitehokas. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Ainakin sitä, että tuotteen tulisi olla elinkaareltaan ja käyttöiältään kestävä sekä päivitettävä. Kriittisiä raaka-aineita sisältävä tuote tulee olla uudelleenkäytettävä ja jätteenä kierrätettävä. Lisäksi tarpeen mukaan tulee huolehtia siitä, että saatavilla on varaosat, käyttöohjeet sekä muut välineet ja tiedot, jotka mahdollistavat tuotteen uudelleenkäytön ja korjauksen. Paljon on tärkeitä vaatimuksia, hyvä niin. Kysymys kuuluu, miten ja millä resursseilla näin tapahtuu? Nyt korona-aikaan kertakäyttöisyys on lisääntynyt lähes kaikilla sektoreilla merkittävästi. Toivotaan, että tämä poikkeusaika ei lisää pysyvästi kertakäyttökulttuuria ja yksittäispakkaamista. Toki terveys edellä, yritysten näkökulmasta tasapainoilu ei kuitenkaan tule olemaan helppoa.

Luonnoksen mukaan ammattimaisesti jätettä keräävät toimijat velvoitettaisiin varaamaan uudelleenkäytön valmistelua harjoittaville yrityksille ja yhteisöille mahdollisuus saada jäte haltuunsa siltä osin kuin jätettä keräävä ei itse valmistele jätettä uudelleenkäyttöön. Luonnoksella myös kiellettäisiin uudelleenkäytön valmistelua tai kierrätystä varten erilliskerätyn jätteen polttaminen tai sijoittaminen kaatopaikalle sekä velvoitettaisiin vaarallista jätettä hyödyntävä toiminnanharjoittaja tarvittaessa poistamaan jätteestä vaaralliset aineet, seokset tai osat ennen hyödyntämistä.

Tuottajavastuujärjestelmään tiedossa merkittäviä muutoksia

Pakkausten tuottaja velvoitettaisiin nykyiseen tapaan järjestämään pakkausjätteen alueellinen vastaanotto, mutta tuottajayhteisöjä ja niiden toimintaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan lisättäväksi.

Keskeisenä muutoksena luonnoksen mukaan tuottajayhteisöjen tulee taata tuottajille mahdollisuus hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa keskitetysti yhden toimijan kautta. Pakkausten tuottajayhteisön toimialan tulisi jatkossa kattaa kaikki pakkausmateriaalit, mikä tarkoittaa merkittävää muutosta tuottajavastuun organisointiin. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on tehostaa tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamista ja helpottaa kunnan ja pakkausten tuottajan yhteistoimintavelvoitteen toimeenpanoa. Lisäksi ehdotuksella pyritään helpottamaan myös yhdistelmämateriaalipakkauksien ja useammasta materiaalista valmistettujen pakkausten tuottajien tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamista.

Tuottajavastuun soveltamisala ehdotetaan nykyistä selvemmin ulotettavaksi myös niihin, jotka myyvät tuotteita Suomeen kansainvälisellä etäkaupalla. Muualle kuin Suomeen sijoittautuneet tuottajat voisivat hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa Suomessa valtuutetun edustajan kautta.

Asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräys ja kuljetus ehdotetaan järjestettäväksi kuntien ja pakkausten tuottajien yhteistoimintana. Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite ei ehdotuksen mukaan kuitenkaan koskisi pienkiinteistöjä. Kunnat hoitaisivat pakkausjätteen erilliskeräyksen ja kuljetuksen asuinkiinteistöiltä tuottajan järjestämään käsittelyyn tai jatkokuljetukseen. Tuottajat ja kunnat sopisivat korvauksista, jotka tuottajat maksavat kunnille näiden järjestämästä erilliskeräyksestä ja kuljetuksesta. Luonnos sisältää myös menettelysäännökset tilanteeseen, jossa tuottajat ja kunnat eivät pääse sopimukseen tuottajan maksamista vuosittaisista korvauksista.

Selkeämmät linjaukset jätteeksi luokittelun päättymiseen (end-of-waste)

Luonnoksen mukaan sivutuotetta koskevat säännökset säilyisivät asiasisällöltään keskeisesti ennallaan. Jätteeksi luokittelun päättymisen edellytyksiä puolestaan tarkistettaisiin ja valtioneuvoston asetuksella annettaville jätelajikohtaisille arviointiperusteille säädettäisiin sisällölliset vähimmäisvaatimukset.

Selkeyttä jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmään

Hallituksen esityksellä ehdotetaan ratkaistavaksi ongelmalliseksi osoittautunut jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmä, kun kunnan mahdollisuus siirtää kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen kiinteistön haltijan vastuulle ehdotetaan poistettavaksi kiinteän jätteen (biojäte, muut erilliskerättävät jätelajit, sekalainen yhdyskuntajäte) kuljetuksen osalta. Saostus- ja umpikaivolietteiden osalta mahdollisuus kiinteistön haltijan jätteenkuljetukseen säilyy, mutta sen osalta kunnan päätöksen edellytyksiä yksinkertaistettaisiin nykyiseen verrattuna.

Kunnan toteuttamia jätteen kuljetusten hankintoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin tuntuvasti erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kilpailumahdollisuuksien turvaamiseksi, ja pääsääntönä jätekuljetukset olisi kilpailutettava osiin jaettuina, ellei ole käsillä painavia syitä poiketa tästä.

Laajemmat velvollisuudet selvilläoloon, raportointiin ja jätehuoltorekisteriin liittymiseen

Esitys sisältää useita uusia tai nykyistä laajempia eri jätealan toimijoihin kohdistuvia selvilläolo-, tiedonanto- ja kirjanpitovelvollisuuksia sekä kansallisiin viranomaisiin kohdistuvia velvollisuuksia pitää yllä rekisteriä ja tarvittaessa raportoida toimijoilta koottuja tietoja eteenpäin kansallisille tai EU:n viranomaisille.

Luonnoksen mukaan jatkossa myös toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tai kolmanteen valtioon sijoittautuneen jätteen kuljettajan, jonka toiminta ulottuu Suomen alueelle, olisi lähtökohtaisesti haettava hyväksyntää tai merkintää jätehuoltorekisteriin. Säännöksiä sovellettaisiin eräin poikkeuksin myös jätteen ammattimaiseen välitystoimintaan. Jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytyksenä olleesta vakuuden asettamisesta luovuttaisiin ja sen sijaan säädettäisiin eräistä vakavaraisuuden tarkistamiseen liittyvistä toimista osana päätösharkintaa. Hyväksymisen edellytyksenä olisi myös ympäristörikoksia koskeva nuhteettomuus. Odotettavissa on siis paljon muutoksia ja tiukennettuja määräyksiä.

Seuraamme Fondialla jätelain uudistusta silmä tarkkana ja olemme mielellämme avuksi siihen liittyvissä kysymyksissä!