MyFondia VirtuaaliLakimies
3. marraskuuta, 2010

Hinta julkisissa hankinnoissa

Hinnan määrittelyn luulisi olevan yksi helpoimmista tarjouksen laatimiseen liittyvistä asioista, mutta se paradoksaalisesti aiheuttaa päänvaivaa tarjoajille jatkuvasti. Kokonaistaloudellisen edullisuuden merkitys hankinnoissa on ajan kuluessa lisääntynyt, mutta hinta on edelleen keskeisin tekijä tarjousten arvioinnissa. Optimaalisen hinnan määrittely jo itsessään voi olla hankalaa, mutta hankintasäännöistä seuraa muitakin hinnan määrittelyä koskevia ongelmia.

Hinta tarjouskilpailuissa on tarjoajan lisäksi myös hankintayksikön ja lopulta veronmaksajien kannalta tärkeä tekijä. Sekä tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien että hankintayksikköjen on ymmärrettävä hankintasääntöjen vaikutus tarjouksen hintavertailuun. Hankintayksikölle määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset ovat lopullisia ja tarjoaja kantaa vastuun tarjouksen sisällöstä ja oikeellisuudesta (tämä koskee luonnollisesti myös ilmoitettua hintaa). Tarjoajien näkökulmasta tarjous voidaan hylätä hinnan virheellisen ilmoittamisen takia ja hankintayksikköjen näkökulmasta sellaisen tarjouksen hyväksyminen tarjouskilpailuun, jossa hinta on ilmoitettu virheellisessä muodossa, on muutoksenhakuperuste hankintapäätökselle.

Hinnan ilmaisemistapa vaikuttaa olennaisesti tarjousten keskinäiseen vertailukelpoisuuteen. Epäselvästi tai puutteellisesti ilmastu hinta johtaa siihen, että hankintayksikön on hylättävä tarjous tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun nimissä. Tästä seuraa, että muiden kuin kiinteiden ja lopullisten hintojen antaminen on peruste tarjouskilpailusta pois sulkemiseen. Näin ollen esimerkiksi minkäänlaiset hintavaraumat eivät ole sallittuja.

Tarjouksesta pitää yllä mainituista syistä ilmetä joko yksi kokonaishinta tarjotulle tavaralle tai palvelulle, tai ainakin sillä tavoin selkeä laskukaava, että hankintayksikkö voi vertailla tarjouksia keskenään. Tarjoukselta edellytetään siten tietyntasoista selkeyttä. Tietyn palvelun tai tavaran hinta ilmoitetaan pääsääntöisesti muodossa x euroa, mutta esimerkiksi koululaiskuljetuksissa hinta voidaan toki ilmoittaa muodossa x euroa per kilometri tai vastaavasti konsulttipalveluissa x euroa per tunti.

Hankintayksikköjen menettelyissä ja markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on havaittavissa yhä kriittisempi suhtautuminen tarjousten tarjouspyynnön vastaisuuteen. Tarjouspyynnölle ja tarjoukselle asetettujen laatuvaatimusten voidaan katsoa kasvaneen ajan myötä, ja markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä on havaittavissa yhä selkeämpi suunta hankintalain muotovaatimusten tiukkaan noudattamiseen. Hinnan ilmaisemistapaan tarjouksessa tuleekin kiinnittää yhä tarkempaa huomiota.

Lisätietoja ja tarkempaa pohdintaa löytyy artikkelista Julkiset hankinnat: Hinnan ilmoittaminen tarjouksessa ja hinta tarjousten vertailussa (Parikka, Julius – Pökkylä, Panu), http://www.edilex.fi/lakikirjasto/asiantuntijakirjoitukset