MyFondia VirtuaaliLakimies
25. elokuuta, 2014

Energiatoimijoiden valvonta tehostuu ja sanktiot kovenevat

EU:n tavoite luoda yhtenäiset ja läpinäkyvästi toimivat energiamarkkinat on edellyttänyt uutta säätelyä varmistamaan yhtenäisen pelikentän toimivuutta. REMIT-asetus (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) sisältää tärkeimmät asiaa koskevat määräykset. Sen velvoitteet ovat tulleet voimaan asteittain. Voimassa on jo velvollisuus ilman viivytystä julkaista toimijan hallussa oleva energiamarkkinoita koskeva sisäpiiritieto samoin kuin kielto käyttää hyväksi sisäpiiritietoa tai manipuloida markkinoita. Pohjoismaissa toimiville energiayhtiöille näissä säännöissä ei ole juurikaan uutta, koska samantyyppisiä sääntöjä on täällä noudatettu jo pitkään sähkön pörssikaupassa ja myös näytetty muille miten yhtenäiset energiamarkkinat voivat toimia tehokkaasti rajojen yli.

Nyt kuitenkin pohjoismaisillekin toimijoille tulee voimaan uusia velvoitteita. REMIT-asetus edellyttää, että jokainen energian tukkumarkkinoilla toimiva yritys rekisteröityy nk. REMIT-rekisteriin. Suomessa rekisteriä pitää Energiavirasto ja rekisteröityminen käynnistyy ilmeisesti syyskuussa. Vuonna 2015 tulevat puolestaan asteittain voimaan velvoitteet raportoida viranomaisille energian tukkumarkkinoilla tehdyt sopimukset. Raportointivelvoitteen piiriin kuuluvat sekä fyysiset sopimukset että johdannaissopimukset (jälkimmäiseen voi tulla poikkeus, jos sopimus on jo raportoitu finanssisäätelyn nojalla). Kulutukseen tehdyt sopimukset on vapautettu raportoinnista lukuun ottamatta kaikkein suurimpia kulutusyksikköjä. Jokaisesta sopimuksesta on raportoitava huomattava määrä tietoa, ja viranomaiset yrittävät saamansa massiivisen tietokannan avulla valvoa markkinoilla mahdollisesti tapahtuvia epäilyttäviä toimia. Rekisteröimisprosessiin ja raportointiin liittyy iso määrä avoimia kysymyksiä, ja viranomaistenkin on välillä hankala tehdä tulkintoja tietyistä määräyksistä. REMIT-asetus ja EU:ssa luotu rekisteröintiprosessi eivät ole erityisen selkeitä. Energiavirasto on järjestänyt REMIT:iä koskevia tilaisuuksia, joissa käydyistä keskusteluista on käynyt selvästi ilmi, kuinka paljon rajanvetoja on tehtävänä ja tulkintakysymyksiä ratkaistavana.

REMIT-asetuksen myötä energiamarkkinoiden valvontaa Suomessa tehostetaan. Lakia sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta muutetaan syyskuun alusta lukien ja siihen tulee uusia sanktiomuotoja. REMIT-asetuksen vastaisesta sisäpiiritiedon julkaisemisvelvoitteen laiminlyönnistä, sisäpiirikaupankäynnistä tai markkinamanipuloinnista voidaan Markkinaoikeuden toimesta määrätä seuraamusmaksu. Maksun suuruus voi olla enintään 10 % liikevaihdosta, joten maksimi asettuu samaan kuin kilpailuoikeudellisessa seuraamusmaksussa. Lievemmistä rikkeistä Energiavirasto voi määrätä rikemaksun tai julkisen varoituksen.

Energiaviraston tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet laajenevat. Energiavirastolla on nyt energiamarkkinoita koskevan valvontatehtävänsä toteuttamiseksi samantyyppinen tarkastusoikeus kuin kilpailuviranomaisilla omalla alallaan. Tarkastus voidaan tehdä yrityksen liiketiloihin ja viranomaisilla on oikeus tutkia data ja asiakirjat, joissa voi olla tutkinnan kohteeseen liittyviä tietoja. Viranomaisten välistä yhteistyötä on tehostettu, joten Energiavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Finanssivalvonta voivat vaihtaa valvonnan yhteydessä saamiaan tietoja. Tutkimuksen kohteeksi joutunut yritys voikin joutua aikamoiseen pyöritykseen, jos kaikki kolme viranomaista kiinnostuvat jutusta.

Tämänhetkinen REMIT-asetuksen tulkinnallisuus ja kovat sanktiot ovat mielenkiintoinen yhdistelmä, mutta tuskin viranomaiset tässä vaiheessa vielä kovin aggressiivisesti lähtevät sakottamaan, jos yritys on ainakin tehnyt parhaansa lain noudattamisessa.

Hyväksyessään lakimuutokset eduskunta edellytti, että lakiin ryhdytään valmistelemaan uusia muutoksia, jotta rangaistussäännökset saadaan vastaamaan finanssimarkkinoiden vastaavia säännöksiä. Tuleva muutos tarkoittaa sitä, että lain rikkomisesta voi seurata myös sakko- tai vankeusrangaistus.