MyFondia

Uuendatud 27.9.2019

Vastutav töötleja

Fondia Oyj (peamine vastutav isik)

PL 4

020 7205 400

fondia@fondia.com

ja meie kontserni ettevõtted:

Fondia Legal Services AB Fondia Baltic Oü Fondia Lietuva UAB

(edaspidi ”Meie” või ”Fondia”)

Käesoleva registri kontaktisik

privacy@fondia.com

Käesoleva registri nimetus

KLIENDI-, TARNIJA- JA TURUNDUSREGISTER

Millised on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isiskuandmete töötlemise alusteks on Meie õigustatud huvi (nt kliendisuhete haldamine, arvete esitamine), andmesubjekti nõusolek, meievahelise lepingu täitmine ja / või juriidiline kohustus.

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Kasutame kliendiregistrisse salvestatud isikuandmeid muu hulgas ka profileerimiseks. Profileerimine viiakse läbi unikaalse kliendi kasutajatunnuse (ID) või faili (näiteks küpsise) loomise teel ja säilitades seda ID-d andmesubjekti seadmes. See võimaldab Meil või Meie alltöötlejatel ühendada erinevate toodete ja teenuste kasutamisel saadud andmeid ning luua profiil andmesubjekti käitumise kohta. Profileerimise eesmärgiks on kliendikäitumise kindlakstegemine sihtturunduse läbiviimiseks ning Meie teenuste arendamine, vastamaks paremini Meie klientide ootustele.

 

Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Seoses käesoleva kliendi-, tarnija- ja turundusregistriga töötleme klientide, tarnijate või teiste andmesubjektide (nt potentsiaalsed kliendid või isikud, kes osalevad meie koolitustel) alljärgnevaid isikuandmeid:

·         Andmesubjekti põhiandmed, näiteks nimi, sünniaeg, isikukood, kliendinumber, kasutajanimi ja/või muu identifikaator, keele eelistus;

·         Andmesubjekti kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;

·         Ettevõtte ja ettevõtte kontaktisiku andmed, näiteks äriregistrikood ja kontaktisikute nimed ja kontaktandmed;

·         Kliendisuhte ja -lepingu andmed, näiteks varasemate ja kehtivate lepingute ja tellimuste informatsioon, kirjavahetus kliendiga ja muud viited, kliendi makseteave ja muu kliendisuhte informatsioon ja muu informatsioon kliendisuhte kohta, mis klient meie süsteemidesse ise vabatahtlikult edastab;

·         Info andmesubjekti poolt kasutatava ühenduse ja seadme kohta, näiteks IP-aadress, seadme ID või muu seadme identifikaator ja küpsised;

·         Info ürituste kohta, millest andmesubjekt osa võtab, näiteks informatsioon, mis on seotud üritusele registreerimisega (sh toitumisalane teave, mida töödeldakse üksnes isiku nõusolekul) ja arvetega;

·         Info seoses andmesubjekti otseturundusest loobumisega

·         Muu võimalik informatsioon, mis on kogutud andmesubjekti nõusolekul.

Kus kohast saame isikuandmeid?

Peamiselt saame isikuandmed andmesubjektilt endalt, ametiasutustelt, krediidiinfo ettevõtetelt, kontaktteabeteenuse pakkujatelt ja muudest sarnastest usaldusväärsetest allikatest.

 

Samuti võidakse käesolevates andmekaitsetingimustes nimetatud eesmärkidel isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks ajalehtedest ja muudest uudisteallikatest, professionaalsetest sotsiaalmeediavõrkudest ja ettevõtete veebisaitidelt ja allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja määruste piires. Selliste andmete ajakohastamine toimub, kas manuaalselt või automaatselt.

 

Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

Avaldame käesoleva kliendi-, tarnija- ja turundusregistris sisalduvat informatsiooni meie koostööpartneritele, kes tegelevad turundusega ning korraldavad kampaaniaid ja üritusi meie nimel ja kes peavad end Volitatud töötlejate asemel Vastutavateks töötlejateks (need pooled hõlmavad sotsiaalmeedia ettevõtteid ja reklaamivõrgustikke). Muudel juhtudel me ei avalda informatsiooni teistele osapooltele, v.a kui kehtivad õigusaktid või ametiasutuste korraldused meilt seda nõuavad.

  

Töötleme informatsiooni ise ning kasutame alltöötlejaid kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ning meie jaoks (hetkel kehtiv alltöötlejate nimekiri on leitav siit). Tellime Meie kliendi ning turundusregistri IT haldamis- ja hooldusteenust teenusepakkujatelt, kelle serverites isikuandmeid säilitatakse.

Osana meie toimingutest edastame isikuandmeid väljaspoole EL/EMP piirkonda. Olukordades, kus selline edastamine aset leiab kanname hoolt, et asjaomaseid isikuandmeid kaitstakse vastavalt kehtivate eraelupuutumatust käsitletavate õigusaktidega kasutades EL Komisjoni standartseid andmekaitseklausleid või, et andmete importija kuulub Privacy Shield süsteemi.

Kuidas Me oma veebilehel küpsiseid kasutame?

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid veebilehe haldamiseks ja arendamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja analüüsimiseks ja meie ning meie partnerite teenuste osas sihtreklaami edastamiseks. Kui te külastate meie veebilehte ning teie brauseri seadetes on küpsised lubatud, eeldame et olete nõustunud küpsiste kasutamisega meie veebilehel.

 

Kasutades küpsiseid võib Fondia koguda infot näiteks selle kohta, milliselt veebisaidilt on kasutaja saabunud, milliseid internetilehekülgi kasutaja sirvib ja millal, millist veebilehitsejat kasutaja kasutab ja seadme IP-aadressi.

Küpsiste poolt kogutud informatsiooni kasutame me tavaliselt järgmistel eesmärkidel:

Vajalikud küpsised ja teenuse osutamine: Küpsised on vajalikud meie veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks ja need hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks Meil kasutaja tuvastada.

Küpsised, mis parendavad veebisaiti: Neid küpsiseid kasutades saame Me parendada Meie veebisaidi toimimist. Me saame teavet näiteks selle kohta, millised Meie veebisaidi osad on kõige populaarsemad, millistele veebisaitidele kasutajad meie veebisaidilt lähevad, millistelt veebisaitidelt nad sabuvad ning kui kaua nad Meie veebisaidil viibivad. Samuti saame Me teavet, milliseid artikleid, lehekülgi ja blogipostitusi kasutajad kõige sagedamini loevad (selleks, et teaksime millised teemad on populaarsed).

Sotsiaalmeedia ja sihtreklaam: kasutades neid küpsiseid saame Meie veebisaidi sisu muuta võimalikult individuaalselt kohandatuks ja seeläbi näidata näiteks sihtreklaami ja sisu, mis põhineb kasutaja eelneval käitumisel. Fondia kasutab kolmandate osapoolte hallatavaid reklaamküpsiseid eesmärgiga esitleda oma tooteid, nii oma kui ka kolmandate osapoolte veebilehtedel. Osadest kolmanda osapoolte küpsistest saate keelduda nende veebisaidi seadetest.

Meie veebisait võib sisaldada linke ja ühendusi kolmandate isikute veebisaitidele, toodetele ja teenustele, samuti kolmandate osapoolte nö sotsiaalmeedia pluginatele (nagu näiteks LinkedIn ja Twitter). Fondia veebisaidile integreeritud kolmandate isikute pluginad on laaditud kolmandate osapoolte serveritest ning sellest tulenevalt võib kolmas osapool paigaldada endi küpsiseid kasutaja seadmesse. Fondia veebisaidil olevate kolmandate osapoolte teenuste ja rakenduste osas kohalduvad nende kolmandate osapoolte andmekaitsetingimused või -teatised. Soovitame Teil end kurssi viia nende kolmandate isikute andmekaitsetingimuste või -teatistega.

 

Teil on võimalik tutvuda saadaolevate küpsiste seadetega oma veebilehitsejas. Kui Te soovite, siis saate küpsiste seadeid muuta oma veebilehitsejate seadete alt, et keelduda oma seadmesse küpsiste salvestamisest. Mõnedel juhtudel võib see kaasa tuua veebilehtede aeglasema sirvimise võimaluse või on seejärel mõnele veebisaidile juurdepääs üldse piiratud. Osa meie veebilehel olevatest küpsistest on hallatavad kolmandate osapoolte poolt ja Te võite alternatiivselt kasutada nende kolmandate osapoolte tööriistu, et keelduda nende küpsiste kasutamisest. Küpsiste säilitamise ja hoidmise perioodid varieeruvad vastavalt küpsiste tüüpidele. Seansi küpsised kustutatakse kui Te sulgete veebilehitseja. Püsiküpsistel on tavaliselt kasutusaeg, mis varieerub kahest kuust kuni paari aastani.

Kuidas Me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua Me neid säilitame?

Informatsiooni kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaasid ja nendest tehtud varukoopiaid säilitatakse lukustatud ruumides ja need on ligipääsetavad ainult selleks eelnevalt volitatud isikutele. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks, kus säilitatakse isikuandmeid, personaalne kasutajanimi ja salasõna.

 

Isikuandmed, mida säilitatakse Kliendi-, ja turundusregistris kustutatakse pärast seda, kui võimalike nõuete esitamise tähtaeg konkreetse kliendisuhte või teenuse osas on möödunud. Vaikimisi on määratud selleks periodiks kümme (10) aastat. Turundustegevuse seotud andmeid töödeldakse kuni vastupidise teateni.

 

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus saada juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek nende andmete osas, mille töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

 

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (hakatakse kohaldama alates 25.5.2018) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist ja esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

 

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Andmesubjektina on Teil õigus esitada igal ajal ning tasuta vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub otseturunduse eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes.

Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult jaotises „Käesoleva Registri Kontaktisik“ nimetatud aadressil.

 

Käesolevate andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

 

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame Meie veebilehele muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid sellest teavitada ka muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse Meie veebilehel. Soovitame Teil aeg-ajalt käesolevaid andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.